PROTECCIÓN DE DATOS. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASOCIACIÓN  MERENDA CREATIVA CIF: G42820167 Dirección: Rúa Ramón Cabanillas, 6, 2º B – 15701 Santiago de Compostela  E-mail: merendacreativa@gmail.com FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar a alta dxs asistentes que participan en obradoiros formativos, actividades ou eventos organizados pola nosa asociación. BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 ASOCIACIÓN  MERENDA CREATIVA solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais informándolle que devandito tratamento ten a súa base na súa solicitude de inscrición nos diferentes obradoiros formativos, eventos ou actividades desenvolvidas pola asociación. CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obriga legal. PERÍODO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres sexa necesario para a organización do obradoiro formativo, actividade ou o evento ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e  portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASOCIACIÓN  MERENDA CREATIVA. Rúa Ramón Cabanillas, 6, 2º B – 15701 Santiago de Compostela acompañando fotocopia de DNI ou, na súa falta, documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos que o responsable do tratamento dispón para ese efecto. DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade estatal de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos,  C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.